ABCentrum ECO - gospodarka ściekowa


GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA I OŚWIETLENIE

ŚCIEKI I ICH ODPROWADZENIE

OPIS ZAGADNIENIA
Kolejnym zagadnieniem mającym istotny wpływ w budownictwie energooszczędnym i ekologiczny jest problem odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych. Dotyczy to w szczególności sytuacji kiedy w rejonie, w którym planujemy budowę domu brak jest zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Jest to sytuacji bardzo często występująca w wypadku budownictwa jednorodzinnego ze względu na fakt, że tereny przeznaczone pod ten typ zabudowy są terenami peryferyjnymi.

ŚCIEKI SANITARNE – najprostszym sposobem zagospodarowania ścieków sanitarnych we własnym zakresie jest budowa zbiornika bezodpływowego (szambo). Ze względu jednak na opisane wcześniej wady i uciążliwość nie zalecamy stosowania tego rozwiązania.
Innym obecnie powszechnie stosowanym rozwiązaniem pozwalającym na ekologiczne wykorzystanie wody zwartej  ściekach jest zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Jej zasada działania jest dosyć prosta i polega na tym, że ścieki sanitarne odprowadzane są do podziemnego zbiornika. Zbiornik wykonany jest najczęściej z tworzywa HDPE o wysokiej gęstości co zapewnia mu odpowiednią wytrzymałość i całkowitą szczelność. W zbiorniku tym następuje pierwszy etap oczyszczenia sedymentacja. W procesie tym cząstki stałe są oddzielane i siłą grawitacji opadają na dno zbiornika, powyżej pozostaje zawiesina cząstek o mniejszej gęstości i woda. W zbiorniku dochodzi do procesów gnilnych wspomaganych dzięki wsadowi mieszanki bakterii beztlenowych i specjalnych enzymów. W wyniku tego procesu związki zawarte w ściekach ulegają rozkładowi na substancje proste tworzące na dnie zbiornika osad, który trzeba raz do roku, a nawet rzadziej. Tak podczyszczona woda za pośrednictwem studni rozdzielczej jest kierowana do systemu drenażu rozsączającego, w którym następuje końcowe oczyszczenie z udziałem z udziałem bakterii tlenowych. W ten sposób czysta woda może być rozsączona do ziemi co daje dodatkową korzyść w postaci mniejszego zużycia wody koniecznego do nawadniania ogrodu. System cały zamyka studnia zbiorcza z napowietrzaniem.

System ten jak widać nie jest uciążliwy w użytkowaniu, a łączny koszt użytkowania, w którego skład wchodzi okresowe uzupełnianie wsadu gnilnego i koszt wywiezienia osadu zamyka się w kwocie ok. 150-200 zł/rok.

ŚCIEKI DESZCZOWE – w dobie stale kurczących się zapasów wody pitnej i wobec konieczności zagospodarowania wody deszczowej we własnym zakresie zalecane jest takie jej wykorzystanie, które pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę pitną.

Wodę deszczową można zagospodarować na kilka sposobów:
- rozsączanie
- zbiorniki zbiorcze
- zbiorniki wodne – tzw. oczka wodne itp.

ROZSĄCZANIE – jest to najprostszy sposób zagospodarowania wody deszczowej. Może się to odbywać na dwa sposoby: studnie chłonne i skrzynki rozsączające. Studnia chłonna jest studnia wykonana z kręgów betonowych o odpowiedniej głębokości (najlepiej do warstwy gruntów nasiąkliwych), której dno wypełnione jest wsadem wykonanym z żwiru przez, który woda jest przesączana do gruntu. Na podobnej zasadzie działają skrzynki rozsączające. Są to specjalne skrzynki o porowatej strukturze wykonane z tworzywa sztucznego, które również rozsączają wodę deszczową do gruntu. W tym wypadku mogą one być umieszczone płycej ale musi być zapewniona jednocześnie odpowiednia powierzchnia rozsączania. Oba te przypadki z punktu widzenia właściwego zagospodarowania wody deszczowej są nieprzydatne.

ZBIORNIKI ZBIORCZE NA WODĘ DESZCZOWĄ – są to zbiorniki o odpowiedniej pojemności występujące jako podziemne i naziemne. Wielkość i ilość takich zbiorników jest uzależniona od powierzchni połaci dachowej. Woda zbierana w tych zbiornikach służy w okresie letnim do nawadniania ogrodu poprzez podlewanie. Aby system działał skutecznie są one wyposażone w pompę małej mocy. Forma i materiał, z którego są wykonane zależą od sposobu zabudowy i gustu inwestora, gdyż niejednokrotnie mogą stanowić nawet element wystroju ogrodu.

ZBIORNIKI WODNE – OCZKA WODNE -  ze względu na swoją atrakcyjność z punktu widzenia wystroju ogrodu coraz częściej woda deszczowa jest wykorzystywana do zasilania zbiorników ogrodowych lub całego systemu sztucznych strumyków i kaskad. Jest to bardzo ciekawy i proekologiczny sposób zagospodarowania wody deszczowej. Oprócz możliwości wykorzystania tej wody do nawadniania ogrodu daję on również wspaniały efekt wizualny.
Woda stojąca, a w szczególności płynąca ma kojący wpływ na nasze samopoczucie poprzez ujemną jonizację powietrza.

Jak więc widać z powyższego warto jest w sposób właściwy zagospodarować wodę deszczową z pożytkiem dla nas jako użytkowników oraz środowiska naturalnego.

SYSTEMY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE – w wypadku projektowania i budowy domu energooszczędnego rodzaj zastosowanych źródeł światła ma obecnie niewielkie znaczenie. Jest to spowodowane faktem, że w powszechnym użyciu jesteśmy zmuszeniu ze względu na obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy do stosowania źródeł energooszczędnych – świetlówkowych czy coraz popularni szych źródeł LED. Również ze względu na powszechność stosowania ich ceny spadają, a ich żywotność powoduje, że rzadziej występuje konieczność ich wymiany.
Ważniejszym aspektem jest ich właściwe użytkowanie oraz sposób rozmieszczenia. W każdym domu występują strefy wymagające większego lub mniejszego natężenia światła.
Do pomieszczeń, w których wymagane jest większe natężenie światła należą na pewno kuchnia i łazienki.
Przy rozmieszczaniu źródeł światła ważne jest szczególnie przy oświetlaniu dużych powierzchni np. strefa dzienna stosowanie oświetlenia sekcyjnego, które poprzez włączenie odpowiednich sekcji pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie natężenia światła.
Warto również  stosować oświetlenie punktowe pozwalające na doświetlenie tylko konkretnej strefy aktualnie użytkowanej.
Urządzeniami ułatwiającymi racjonalne wykorzystanie oświetlenia domu są różnego rodzaju urządzenia wspomagające takie jak: ściemniacze czy oświetlenie z czujką ruchu i wyłącznikiem czasowym. To ostatnie jest szczególnie przydatne w strefach komunikacyjnych (korytarze) gdyż pozwala na całkowicie bezobsługowe i automatyczne użytkowanie oświetlenia wewnętrznego.

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE – przy tym zagadnieniu również ważne  jest racjonalne rozmieszczenie światła. Ostatnio modne stało się permanentne oświetlanie ogrodów o poziomie iluminacji wielkiego miasta. Zdając sobie sprawę z atrakcyjności wizualnej należy się jednak zastanowić nad racjonalnością takiego rozwiązania. Nie jesteśmy w stanie być jednocześnie w każdym punkcie ogrodu, dlatego też warto się zastanowić nad stosowaniem podobnych rozwiązań jak zalecane w wypadku oświetlenia wewnętrznego.
Połowicznym rozwiązaniem do oświetlenia całego ogrodu mogą być lampy solarne, jednakże ich wydajność jest bardzo niska w związku z czym ich stosowanie wydaje się wątpliwe.
Niewątpliwie ważnym aspektem oświetlenia zewnętrznego jest doświetlenie strefy wejściowej. Wejście budynku ze względu na swoją funkcję jak również względy bezpieczeństwa wymaga osobnego potraktowania. Strefę tą warto oświetlić źródłem o dosyć dużym natężeniu. Najczęściej stosuje się tu lampy halogenowe i metalo halogenowe z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem czasowym.
Ciekawym rozwiązaniem, które praktycznie przy doborze oświetlenia zewnętrznego strefy wejściowej jest oświetlenie samochodu. Coraz częściej producenci samochodów osobowych wyposażają je w funkcję doświetlenia drogi do domu. Oznacza to, że po zamknięciu samochodu reflektory pozostają zapalone przez określony czas zwykle jest to 30 sekund dając możliwość oświetlania podejścia do domu. Oczywiście zastosowanie tego rozwiązania jest możliwe jedynie przy właściwym usytuowaniu podjazdu i miejsca parkowania samochodu.

Reasumując w domach energooszczędnych gdzie zapotrzebowanie na energię elektryczną jest stosunkowo niskie mogłoby się wydawać, że przy tak wysokim stopniu oszczędności innych źródeł energii w wypadku energii elektrycznej możemy sobie pofolgować. Naszym zdaniem, aby móc mówić o domach energooszczędnych należy brać pod uwagę wszystkie aspekty energooszczędności opisane w poradniku. Tylko w takim wypadku będziemy mogli mówić o racjonalnym i świadomym oszczędzaniu energii i ochronie środowiska naturalnego.            


Biuro adaptacji (formularz zmian)


OPIS ZMIAN

TWOJE DANE