Adaptacja projektu


ADAPTACJA PROJEKTU


Do każdego projektu dołączona jest zgoda autorów na dokonanie zmian adaptacyjnych w następującym zakresie:
1. Zaprojektowanie - użycie innych materiałów na konstrukcje budynku (ściany, stropy) pod warunkiem zachowania wymagań i układu konstrukcji oraz ochrony cieplnej budynku.
2. Zmiany zewnętrznych wymiarów budynku w granicach do 5% z zachowaniem wymiarów rozpiętości konstrukcji (wynikające np. ze zmiany materiałów zastosowanych do konstrukcji ścian zewnętrznych)
3. Zmiana wymiarów fundamentów wynikające z dostosowania obiektu do warunków gruntowych
4. Zmiana wymiarów przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej: wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej / wiatrowej
5. Zmiany wysokości kondygnacji w granicach od 2,50 m do 3,00 m (w projekcie typowym
przyjęto 2,80 m)
6. Zmiana kąta nachylenia dachu do 5° oraz wysięgu okapów (należy zwrócić uwagę na nośność
elementów więźby dachowej)
7. Zmiany rozwiązań funkcjonalnych: wewnątrz budynku i przesunięcia lub likwidacji ścian działowych nie mających zasadniczego wpływu na założony układ funkcjonalny. Dopuszcza się zmianę powierzchni poszczególnych pomieszczeń (zmniejszenie lub zwiększenie)
8. Zmiany lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi przy zachowaniu charakteru i estetyki elewacji
9. Realizacja wg lustrzanego odbicia projektu
10. Wprowadzenia częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku- przy zachowaniu poziomu
posadzki parteru na wysokości nie przekraczającej 50 cm ponad poziom terenu projektowanego ( w projekcie przyjęto poziom ± 0,00 na wysokości 30,0 cm ponad poziom terenu).
11. Dodanie lub rezygnacja z balkonu.
12. Zmiany wielkości tarasu lub rezygnacja z niego,
13. Zmiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO, elektrycznej (przy zachowaniu obowiązujących norm) wynikające ze zmian materiałowych i dostępności mediów
14. Materiałów wykończeniowych: posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej – przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości oraz parametrów przenikania ciepła.

Wyżej wymienione zmiany powinny być naniesione na oryginał projektu trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym lub dołączone jako aneks i podpisane przez osobę uprawnioną, dokonującą adaptacji. Inne zmiany ponad wyszczególnione wyżej powinny być dokonane wyłącznie za pisemną zgodą autorów projektu.

W trosce o dobro klienta dajemy możliwość autorskiego dokonania adaptacji projektu w/w zakresie przed dokonaniem zakupu. Otrzymają Państwo wówczas projekt, który po dołączeniu rysunku zagospodarowania terenu dokonanego przez miejscowego uprawnionego architekta będzie gotowy do złożenia celem uzyskania pozwolenia na budowę.
Jako autorzy projektów mamy możliwość szybkiego wprowadzenia proponowanych przez Państwa zmian z jednoczesną oceną wpływu zmian na parametry techniczne jak i estetykę projektu.
Usługę tą wykonujemy w promocyjnej cenie 1500,00 zł. W wypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@abcentrum-dom.pl. Po zarejestrowaniu zgłoszenia prześlemy do Państwa formularz zmian, w którym należy opisać proponowane zmiany i przesłać zwrotnie mailem do naszego biura. Więcej szczegółów w dziale

BIURO ADAPTACJI

Do podstawowych obowiązków projektanta dokonującego adaptacji należy:
1. Podpisać projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji
2. Wykonać „Projekt Zagospodarowania Terenu” , który należy zamieścić w osobnym tomie, lub
wpiąć do projektu wraz z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi ukazującymi zasady
nawiązania do otoczenia (przyłącza do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej etc.). Projekt Zagospodarowania Terenu powinien być zgodny
z ustaleniami określonymi w : Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub/i Decyzji o Warunkach Zabudowy.
3. Dołączyć wymagane przez właściwe urzędy - opinie, uzgodnienia, oświadczenia i warunki
właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu,
odbioru ścieków.
4. Na oryginale projektu gotowego nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym,
5. projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym
6. W razie potrzeby wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych.
7. Sprawdzić lub przeliczyć konstrukcję budynku w zakresie dostosowania warunków i obciążeń
normatywnych wynikających ze zmiany strefy klimatycznej.
8. Całe opracowanie należy wykonać w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami obowiązującymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Biuro adaptacji (formularz zmian)


OPIS ZMIAN

TWOJE DANE