Koszty inwestycji i użytkowania


KOSZTY INWESTYCJI I UŻYTKOWANIA


KOSZT INWESTYCJI
Kosztorysy każdego projektu zamieszczone na stronie są kosztorysami szacunkowymi opracowanymi na podstawie bazy cenowej - Wstępne Koszty Inwestycji – „SEKOCENBUD” – I kwartał 2013. Ceny podane w kosztorysach są cenami średnimi krajowym.
Nie przedstawiamy kosztorysów szczegółowych ze względu na różnice w cenach wynikające z rodzaju zastosowanych materiałów.
Innymi czynnikami mającymi wpływ na koszt realizacji inwestycji są:
1. Region, w którym jest realizowana inwestycja
2. Sposób realizacji inwestycji – wynajęcie Generalnego Wykonawcy, sposób gospodarczy itp.
3. Warunki gruntowe i wodne.

Kosztorys szacunkowy prezentowany na stronie jest dołączany do każdego zakupionego projektu bezpłatnie i obejmuje jedynie koszty związane z budową konkretnego budynku.

Podejmując decyzję o budowie własnego domu należy do kosztu inwestycji dodać również następujące koszty:
1. Koszt zakupu działki
2. Koszt doprowadzenia mediów – przyłącza wody, gazu, energii i kanalizacji. Ważnym aspektem jest czy na danym terenie znajduje się sieć kanalizacyjna. W wypadku jej braku kosztem dodatkowym może być budowa zbiornika bezodpływowego (szambo) bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Koszty wynikające z warunków gruntowych. Przed zakupem działki warto w miarę możliwości pozyskać informacje:
  • na jakiej głębokości występują grunty nośne – zbyt gruba warstwa gruntów nasypowych i niebudowlanych może się wiązać z koniecznością wymiany gruntu.
  • głębokość występowania wody gruntowej – może zaistnieć konieczność wykonania drenaży opaskowych oraz zastosowanie ciężkiej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów.
  • Występowanie szkód górniczych – konieczność zaadaptowania projektu do odpowiedniej kategorii szkód górniczych a co za tym idzie dodatkowe zabezpieczenie budynku na występowanie szkód górniczych.
WAŻNE! W wypadku zastosowania dodatkowych zabezpieczeń na szkody górnicze po zakończeniu inwestycji można się zwrócić do właściwej kopalni prowadzącej eksploatację na danym terenie o zwrot kosztów poniesiony na zabezpieczenia budynku na szkody górnicze

KOSZTY UŻYTKOWANIA
Do kosztów użytkowania należy zaliczyć wszystkie koszty związane z użytkowaniem obiektu po zakończeniu inwestycji.
Koszty użytkowania dzielą się następująco:
1. Koszty bieżące – są to koszty związane z bieżącym użytkowaniem takie jak opłaty za media. Jednym z najbardziej kosztotwórczych elementów jest ogrzewanie budynku oraz pozyskanie ciepłej wody użytkowej. Dlatego też należy szczególnie zwrócić uwagę na parametry energooszczędności budynku. Więcej szczegółów można znaleźć w dziale – ECO Energia.
2. Koszty napraw i remontów – są to koszty, które powinny wystąpić dopiero po około 20 latach użytkowania. Dlatego też ważne jest aby w trakcie budowy zwrócić szczególną uwagę zarówno na jakość zastosowanych materiałów oraz jakość wykonanych robót budowlanych. Dlatego też ważny jest dobór sprawdzonych i rzetelnych wykonawców poszczególnych robót dających długie terminy gwarancji i rękojmi.

Biuro adaptacji (formularz zmian)


OPIS ZMIAN

TWOJE DANE