Parametry budynku – pojęcia podstawowe


PARAMETRY BUDYNKU – POJĘCIA PODSTAWOWE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

Powierzchnia użytkowa określa rzeczywistą wielkość pomieszczeń i ma wpływ na koszty realizacji inwestycji i koszty stanu wykończeniowego budynku. Zgodnie z przepisami do powierzchni użytkowej zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń, jednakże przepis nie jest jednoznaczny i bywa różnie interpretowany,
Dla potrzeb naszych projektów przyjęliśmy zasadę opisaną w przepisach dlatego też powierzchnia użytkowa zapisana w projektach jest powierzchnią obejmującą również wszystkie pomieszczenia gospodarcze, techniczne oraz garaż. Na stronie internetowej podajemy dla lepszego zobrazowania wielkości budynku powierzchnię użytkową mieszkalną osobno i powierzchnię garażu osobno.Zgodnie z metodologią obliczania powierzchni użytkowej zawartą w PN oblicza się ją po wewnętrznym obrysie pomieszczenia w stanie wykończonym na wysokości 1,0 m.
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU


Powierzchnie użytkową poddaszy oblicza się w z zachowaniem następujących zasad:
1. Powierzchnię użytkową pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej niż 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%
2. Dla wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – 50%
3. Dla wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie.
Zgodnie z tym dla lepszego zobrazowania na rysunkach rzutów poddaszy pokazane są w kolorze czerwonym linie wysokości 2,20 m i 1,40 m

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PODDASZAPOWIERZCHNIA NETTO
Powierzchnia netto jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń mierzona po obwodzie wewnętrznym na poziomie podłogi.


POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Powierzchnia zabudowy jest niezwykle istotna przy wyborze projektu, ponieważ jej maksymalna wartość jest zazwyczaj przypisana do każdej działki w WZ lub MPZP. W obu dokumentach może się również pojawić warunek zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (PBC, czyli powierzchni gruntu pokrytego roślinnością i/lub wodami powierzchniowymi). Jeśli jej wielkość jest określona np. na 60% powierzchni całej działki, to oznacza, że suma powierzchni zabudowy budynku i powierzchni terenów utwardzonych (chodników, dojazdów, tarasów nie może przekroczyć 40% powierzchni tej działki.
Powierzchnię zabudowy oblicza się jako powierzchnię budynku po zewnętrznym obrysie budynku w stanie wykończonym na wysokości 1,00 m od poziomu podłogi z uwzględnieniem podcieni.
Nie zalicza się do powierzchni zabudowy części podziemnych budynku, zadaszeń, tarasów schodów zewnętrznych.POWIERZCHNIA CAŁKOWITA
Powierzchnia całkowita jest to suma powierzchni wszystkich kondygnacji liczona po obrysie zewnętrznym budynku na wysokości podłogi.

KUBATURA
Kubaturę budynku można podzielić na 2 kategorie:
1. Kubatura użytkowa – określa ona kubaturę wszystkich pomieszczeń ograniczonych przegrodami cieplnymi. Jest to kubatura, która jest podstawą do obliczeń cieplnych budynku, a co za tym idzie określa m. in. przestrzeń konieczną do ogrzania
2. Kubatura całkowita – określa ona całkowitą kubaturę budynku mierzoną po obrysie zewnętrznym budynku

WYSOKOŚĆ BUDYNKU (KALENICY)
Wysokość budynku (kalenic) określa wysokość liczoną od poziomu terenu do najwyższego poziomu attyki lub kalenicy budynku.

KĄT NACHYLENIA DACHU
Parametr ten bardzo często jest określony przez WZ lub MPZP. Zazwyczaj jego wartość mieści się w określonych przedziałach, np. od 30 do 45 stopni, ale zdarzają się też precyzyjnie określone kąty nachylenia połaci, głównie na terenach mających urbanistyczne uwarunkowania historyczne. Niewielkie różnice, np. na poziomie 2-5 stopni, pomiędzy kątem zawartym w dokumentacji a kątem wymaganym przez urząd można bez problemu zniwelować w trakcie adaptacji projektu do warunków lokalnych. Dostosowywanie nachylenia dachu powyżej 5 stopni jest niewskazane ze względu na znaczące zaburzenie proporcji budynku.W związku z powyższym przed dokonaniem zakupu konkretnego projektu należy zapoznać się z szczegółowymi zapisami w/w dokumentów. W razie wątpliwości w interpretacji zapisów służymy Państwu pomocą poprzez analizę dokumentów dotyczących Państwa działki. Po przesłaniu kopii dokumentów tzn. WZ lub wypisu i wyrysu z MPZP możemy dokonać ich analizy i doradzić Państwu w wyborze odpowiedniego projektu. Kopie dokumentów można przesłać na adres biuro@abcentrum-dom.pl

Biuro adaptacji (formularz zmian)


OPIS ZMIAN

TWOJE DANE