Regulamin


1. STRONY TRANSAKCJI
1.1. „Sprzedający" – ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła prowadząca działalność w zakresie projektowania i sprzedaży za pośrednictwem Internetu produktów, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji u Informcji o Działalności Gospodarczej pod numerem 6481620758
1.2. „Kupujący" - dowolna osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
1.3. „Serwis"- strony internetowe pracowni projektowej ABC Pracownia Projektowa B. Nosiła - www.abcentrum-dom.pl,
1.4. „Towary" - towary określone w pk. 2.5 Regulaminu, sprzedawane łącznie lub rozdzielnie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu oraz dokonywania zakupów Towarów oferowanych na stronach Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2.2. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.
2.3. Towary dostępne w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Z uwagi na prawa, wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisów o wynalazczości, przysługujące Sprzedającemu do Towaru, każdy egzemplarz Towaru jest oryginalnie zabezpieczony plombą. Kupujący zobowiązuje się do honorowania praw autorskich przysługujących Sprzedającemu do Towaru, które w/g oświadczenia Sprzedającego nie są ograniczone w zakresie objętym umową i zostają przeniesione na Kupującego dla jednorazowego wykorzystania do realizacji wyłącznie przez Kupującego. Usunięcie przez Kupującego zabezpieczenia w postaci plomby skutkuje o jednorazowym ich wykorzystaniu do realizacji przez Zamawiającego. Prawa autorskie do Towaru nie mogą być przeniesione przez Kupującego na osoby trzecie.
2.4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.abcentrum-dom.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2.5. Sprzedający oferuje Towary w postaci:
a) Projekt - „gotowy", pełnobranżowy projekt budynku mieszkalnego składający się z 4 egzemplarzy w formie drukowanej,
b) Kosztorys - szczegółowy budowlany kosztorys inwestorski w formie elektronicznej,
c) Projekt wentylacji mechanicznej - projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - 1 egzemplarz w formie drukowanej,
2.6. Poszczególne opracowania wchodzące w skład Projektu zostały przygotowane w języku polskim przez uprawnionych projektantów zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi i oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie przygotowywania odpowiednimi normami określonymi w Polskim Prawie Budowlanym.
2.7. Projekty mogą być wykorzystane do realizacji inwestycji wyłącznie przez Kupującego po przeprowadzeniu adaptacji do warunków i przepisów miejscowych.
2.8. Podane przy Towarach ceny są kwotami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
3.1. Kupujący może złożyć zamówienie na Towary za pomocą:
a) formularza zamówienia na stronie: www.abcentrum-dom.pl,
adresu e-mail: biuro-abcentrum-dom.pl. Zamówienia w powyższej formie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
b) telefonicznie/faksem - pod aktualnymi numerami w godzinach podanych na stronach internetowych Sprzedającego w zakładce KONTAKT,
3.2. Sprzedawca w ciągu 48 godzin potwierdzi przyjęcie zamówienia i telefonicznie uzgodni szczegóły transakcji.
3.3. Zamówienia złożone w piątek po godz. 12:00, w soboty, w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą potwierdzane w następnym dniu roboczym.
3.4. Kupujący może zamawiać poszczególne Towary łącznie lub osobno.
3.5. Dokonanie zakupu wybranego Towaru na stronach Serwisu następuje poprzez złożenie na niego zamówienia, potwierdzenia złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, dokonanie zapłaty wszelkich wymaganych należności, w tym ceny sprzedaży oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Towaru (np. kosztów dostawy), wskazanych przez Sprzedającego przy zamawianym Towarze lub w toku składania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, której przedmiotem jest Towar wskazany w zamówieniu.
3.6. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązani są do podania swoich danych osobowych:
a) imienia i nazwiska
b) dokładnego adresu (ulicy, numeru domu, miasto oraz numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego), pod którym będzie można potwierdzić zamówienie oraz pod który zamówienie zostanie dostarczone,
c) adresu e-mail.
3.7. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży
- akceptacją niniejszego regulaminu.
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży ze Sprzedającym.
3.8. Potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, nastąpi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W potwierdzeniu będzie wskazany zamówiony Towar, cena z uwzględnieniem podatku, koszty oraz termin i sposób dostawy.

4. FORMY PŁATNOŚCI
4.1. Kupujący może dokonać płatności za zamówiony Towar w następujący sposób:
a) przelewem - w formie przedpłaty na konto Sprzedającego: Idea Bank - nr 88 1950 0001 2006 0641 5884 0002
b) za pobraniem pocztowym - należność pobiera listonosz lub kurier,
c) gotówką - w biurze handlowym Sprzedającego.
4.2. W wypadku dokonywania zmian w projekcie przez Sprzedającego na wniosek Kupującego płatność jest możliwa jedynie w formie wskazanej w punkcie 4.1. a)
4.3. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności lub doręczenia tej kwoty Sprzedającemu - odpowiednio do wybranej formy płatności.

5. SPOSÓB i KOSZTY DOSTAWY
5.1. Dostawa zamówionego Towaru następuje za pośrednictwem Kuriera Poczty Polskiej - POCZTEX
5.2. W przypadku zamówienia wyłącznie Kosztorysu dostawa (w elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres mailowy.
5.3. Koszty wysyłki Towarów ponosi Kupujący i wynoszą one:
a) Projekt (zamawiany osobno lub w pakiecie z innymi Towarami),
- 40 zł w przypadku płatności przelewem
- 43 zł w przypadku płatności za pobraniem pocztowym (bez względu na kwotę pobrania]
b) Projekt wentylacji mechanicznej (zamawiany osobno),
- 30 zł w przypadku płatności przelewem
- 33 zł w przypadku płatności za pobraniem pocztowym
c) Kosztorys (zamawiany osobno),
- bezpłatnie - pocztą elektroniczną (w formie plików)
- 30 zł w przypadku płatności przelewem (na nośniku CD]
- 33 zł w przypadku płatności za pobraniem pocztowym (na nośniku CD).
5.4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Towar nie później niż wciągu 7 dni od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności.

6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
6.1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu jego potwierdzenia przez Sprzedawcę za wyjątkiem zamówień z opcją płatności przelewem. W takim przypadku zamówienie jest realizowane dopiero po otrzymaniu pocztą elektroniczną bankowego potwierdzenia dokonania transakcji lub zaksięgowaniu wpłaty na konto.
6.2. Termin realizacji zamówień projektów umieszczonych w dziale „PROJEKTY NOWE" lub oznaczonych opisem „WERSJA W PRZYGOTOWANIU" należy konsultować ze Sprzedawcą.
6.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia (np. z powodu błędnie podanych danych kontaktowych) w terminie 5 dni roboczych od jego wpłynięcia.
6.4. Zamówione towary są oryginalnie zabezpieczone, zaś do dostawy dodatkowo są starannie pakowane, aby dotarły w idealnym stanie do Kupującego.

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO l WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROTU TOWARU
7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży Towarów poprzez Internet należy zgłaszać do biura handlowego ABC Pracownia Projektowa, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 59/11 lub na adres e-mailowy: biuro@abcentrum-dom.pl Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, póz. 1176 z 2002 r.).
7.2. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy. Prawo to nie przysługuje innym osobom, niż konsument.
7.3. Informujemy, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Z uwagi na to nie może zostać zwrócony Towar po usunięciu, rozcięciu lub zniszczeniu przez Kupującego oryginalnego zabezpieczenia Towaru w postaci plomby, albowiem świadczy to o jednorazowym wykorzystaniu praw autorskich przysługujących Sprzedającemu przez Kupującego. Nie może być zwrócony kosztorys inwestorski w formie elektronicznej w opcji płatnością przelewem, dostarczony pocztą mailową.
7.4. Zwrot możliwy jest, pod warunkiem, że Sprzedający otrzyma Towary zabezpieczone plombą, w idealnym stanie, nienoszącym śladów otwierania, rozszywania, kopiowania itp. W przypadku, gdy zwrócone Towary nosić będą ślady użytkowania, kopiowania, adaptacji lub zaistnieje podejrzenie innych działań wskazujących na nieautoryzowane wykorzystanie lub powielanie zwrot nie zostanie przyjęty. W razie podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy do zwracanej przesyłki załączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz niewykorzystaniu Projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Kupujący powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
7.5. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący złoży Sprzedającemu na piśmie, w terminie 10 dni od odbioru towaru. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę.

8. WYMIANA
8.1. Niewadliwy projekt może zostać jednorazowo wymieniony na inny w przeciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem zachowania oryginalnych zabezpieczeń w postaci plomby.
8.2. W przypadku usunięcia lub zniszczenia oryginalnych zabezpieczeń wymiana projektu na inny jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. Decyzja o możliwości takiej zamiany jest zależna wyłącznie od woli Sprzedającego i każdorazowo jest rozpatrywana indywidualnie.
8.3. Wymiana Projektu obciąża Kupującego opłatą manipulacyjną związaną z przygotowaniem nowej dokumentacji w wysokości 300 zł/brutto.
8.4. W przypadku wymiany Projektu droższego na tańszy Sprzedający zwróci Kupującemu różnicę w cenie potrącając z jej wartości opłatę manipulacyjną. Jeśli różnica w cenach pomiędzy Projektami nie pokrywa opłaty manipulacyjnej Sprzedający obciąży kupującego stosowną kwotą.
8.5. Decyzja dotycząca zamiany Projektu po upływie 30 dni od daty otrzymania przesyłki jest zależna wyłącznie od woli Sprzedającego i każdorazowo jest rozpatrywana indywidualnie.
8.6. Do wymienianego projektu należy przesłać oświadczenie o jego zamianie oraz o niewykorzystaniu Projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
8.7. Koszt przesyłek związanych z zamianą Projektu pokrywa Kupujący.

9. INFORMACJE DODATKOWE
9.1. Wszelkie materiały graficzne wykorzystywane do prezentacji projektów oraz projekty są objęte ochroną prawa autorskiego. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.
9.2. Kupujący projekt otrzymuje zgodę na wykorzystanie go do jednorazowej realizacji bez prawa do kolejnej realizacji i kopiowania.
9.3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
10.1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest: ABC Pracownia Projektowa B. Nosiła z siedzibą w Zabrzu, 41-800, ul. Roosevelta 59/11
10.2. Dane są zbierane w związku z wykonywaniem i sprzedażą Towarów.
10.3. Podane przez Kupującego dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
10.4. ABC Pracownia Projektowa daje możliwość wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne.

Biuro adaptacji (formularz zmian)


OPIS ZMIAN

TWOJE DANE